Каталог услуга

Техничка испитивања

Мерење нето масе производа на техничкој ваги (2 децимале)

Мерење нето масе производа на аналитичкој ваги (4 децимале)

Мерење нето масе производа на аналитичкој ваги (5 децимала)

Варирање масе производа

Општа испитивања

Одређивање pH вредности

Одређивање укупног пепела

Одређивање пепела нерастворљивог у HCl

Одређивање сулфатног пепела

Одређивање садржаја влаге

Одређивање губитка масе сушењем (чајеви, зачини, балзами, смоле, гуме)

Одређивање садржаја влаге у ароматичним биљкама

Одређивање садржаја етарског уља у биљној сировини

Одређивање индекса рефракције етарског уља

Одређивање садржаја масног уља у биљној сировини

Одређивање индекса рефракције масти и масног уља

Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја у уљима и мастима биљног и животињског порекла

Одређивање броја бубрења

Одређивање горке вредности

Одређивање количине сувог екстракта

Одређивање садржаја сувог остатка у екстракту или тинктури

Растворљивост етарских уља, масних уља, масти и балзама у етанолу

Специфична испитивања биљних сировина и производа

Испитивање сензорних (органолептичких) карактеристика етарских уља

Идентификација биљне сировине

Идентификација биљне сировине у прашку

Одређивање стоминог индекса

Одређивање страних примеса у биљној сировини

Одређивање степена уситњености биљне сировине

Анализа и потврда аутентичности монокомпонентног чаја

Анализа и потврда аутентичности вишекомпонентног чаја (до 5 компоненти)

Одређивање масеног удела појединачних компоненти вишекомпонентног чаја (до 5 компоненти)

Одређивање униформности масе моно- и вишекомпонентног чаја

Аутентификација пчелињег воска

Припрема биљних узорака

Екстракција (Soxlet)

Екстракција (мацерација)

Ултразвучна екстракција

Микроталасна екстракција

Фракционисање екстраката (течно-течна екстракција)

Изолација и квантификација етарског уља (по Clevenger-у)

Изолација етарског уља (ултразвучном екстракцијом без растварача)

Изолација и квантификација етарског уља (Soxlet екстракцијом)

Изолација и квантификација масног уља (Soxlet екстракцијом)

Упаравање под сниженим притиском

Специфична хемијска испитивања

Спектрофотометријске технике

Одређивање садржаја активних састојака у биљној сировини и биљном производу –укупни феноли

Одређивање садржаја активних састојака у биљној сировини и биљном производу – укупни флавоноиди

Одређивање садржаја активних састојака у биљној сировини и биљном производу – антоцијани

Одређивање садржаја активних састојака у биљној сировини и биљном производу – укупни процијанидини

Одређивање садржаја активних састојака у биљној сировини и биљном производу – антрахинонски деривати

Одређивање садржаја активних састојака у биљној сировини и биљном производу – укупни танини

Oдређивање садржаја активних састојака у биљној сировини и биљном производу –витамин Ц

Гасно-хроматографске технике

Одређивање хемијског састава етарског уља GC-MS методом

Развој квантитативне GC-MS методе

Квантитативна GC-MS анализа по једињењу

Headspace GC-MS-FID анализа испарљивих једињења (квалитативна анализа)

HPLC-UV/VIS технике

Развој квалитативне HPLC-UV/VIS методе

Развој квантитативне HPLC-UV/VIS методе

Квантитативна HPLC-UV/VIS анализа по једињењу

Квантитативна HPLC анализа фитоестрогена (изофлавоноида) – даидзеин, даидзин, генистеин, генистин, биоханин А, формононетин

Квантитативна HPLC анализа флавоноида

Квантитативна HPLC анализа фенолних киселина (Циметна, ферулна, гална, кафена, р-кумаринска, р-хидроксибензојева, синапинска, сирингинска, ванилинска)

Одређивање садржаја капсаицина HPLC методом

Одређивање садржаја кофеина HPLC методом

Одређивање садржаја теобромина HPLC методом

Одређивање садржаја теофилина HPLC методом

Одређивање лека у фармацеутском приправку HPLC методом

TLC технике квалитативне анализе

Квалитативно одређивање кортикостероида (хидрокортизон ацетат, дексаметазон, бетаметазон, бетаметазон-17-валерат, триамцинолон ацетонид)

Квалитативно одређивање антибиотика (амикацин, гентамицин, канамицин, неомицин, тобрамицин)

Различите аналитичке технике

Одређивање садржаја етарског екстракта зачинске паприке

Доказ на скроб

Одређивање пероксидног броја

Одређивање јодног броја

Способност неутрализације слободних радикала (OH тест)

Способност неутрализације слободних радикала (NO тест)

Инхибиција липидне пероксидације (Fe2+/аскорбат индукција)

Инхибиција липидне пероксидације (Fe2+/H2O2 индукција)

Маркери оксидативног стреса

Одређивање укупних протеина

Инхибиција липидне пероксидације (TBARS метода)

Одређивање укупног антиоксидантног капацитета (ТАС)

Одређивање укупног глутатиона

Одређивање односа редукованог и оксидованог глутатиона

Одређивање активности глутатион редуктазе

Одређивање активности глутатион пероксидазе

Одређивање активности глутатион-S трансферазе

Одређивање активности супероксид дисмутазе

Одређивање активности ксантин оксидазе

Одређивање активности каталазе

Имунохистохемијске анализе

Фиксација, калупљење и сечење биолошког материјала хуманог и анималног порекла

Формалинска фиксација материјала величине до 5 mm

Формалинска фиксација материјала величине преко 5 mm

Дехидратација и калупљење материјала величине до 5 mm

Дехидратација и калупљење материјала величине преко 5 mm

Сечење материјала величине до 5 mm на микротому

Сечење материјала величине преко 5 mm на микротому

Стандардно и хистохемијско бојење

Бојење хематоксилин и еозин методом

Бојење размаза по May-Grunwald-Giemsa методи

Бојење размаза по Papanicolaou методи

Специјално хистохемијско бојење

Имунохистохемијско бојење и TMA (Tissue MicroArray) техника

Имунохистохемијско бојење материјала величине до 5 mm

Имунохистохемијско бојење материјала величине преко 5 mm

Израда и сечење TMA блока 2 и 4 mm пречника ткива – из до 24 парафинских калупа

Израда и сечење TMA блока 2 mm пречника ткива – из 25-50 парафинских калупа

Имунохистохемијско бојење TMA плочице са до 24 пресека ткива 2 mm пречника

Имунохистохемијско бојење TMA плочице са 25-50 пресека ткива 2 mm пречника

Имунохистохемијско бојење TMA плочице са до 24 пресека ткива 4 mm пречника

Електронска микроскопија – калупљење и израда полутанких – “SEMI-THIN” пресека

Фиксација материјала у глутаралдехиду

Постфиксација материјала у осмијум тетраоксиду

Дехидратција и калупљење материјала у Epon смолу

Сечење на ултрамикротому и бојење полутанког пресека

Анализа и интерпретација хистолошког материјала

Хистолошка анализа, фотографисање и интерпретација

Категоризације, мишљења и консултантске услуге

Експертско стручно мишљење за производ

Експертска стручна препорука за производ

Одређивање енергетске вредности производа

Провера декларације, нутритивне и енергетске вредности производа према важећим правилницима РС

Провера декларације, нутритивне и енергетске вредности производа према важећим правилницима ЕУ

Израда дневне исхране за здравствене и предшколске установе, студентске ресторане, домове за стара лица…

Израда мишљења о енергетској и хранљивој вредности месечног оброка у здравственим и предшколским установама, студентским ресторанима, домовима за стара лица…

Израда мишљења о енергетској и хранљивој вредности годишњег оброка у здравственим и предшколским установама, студентским ресторанима, домовима за стара лица

Давање клиничко-фармаколошких информација о дејствима, интеракцијама и нежељеним дејствима лекова

Давање информација код сумњи на тровања

Експертско фармаколошко мишљење о леку

Експертско токсиколошко мишљење о препарату

Консултације везане за дијететске производе, козметичке производе или лековито биље

Обука за рад на апарату

UV-VIS спектрофотометар

Гасни хроматограф са масеним и/или пламенојонизујућим детектором, „хедспејс“ аутосемплер (GC-MS-FID/HSS)

Високоефикасни течни хроматограф (HPLC-UV/VIS DAD)

Стереомикроскоп, микроскоп, флуоресцентни микросоп са Image analysing системом

Израда трајних и/или нативних микроскопских препарата

Статистичка обрада података у биомедицинским истраживањима

Формирање базе и унос података – резултата биомедицинских истраживања

Статистичка обрада података у биомедицинским истраживањима

Нумерички, графички и табеларни приказ резултата у биомедицинским истраживањима

Формална интерпретација података у биомедицинским истраживањима

Израда извештаја

Превод извештаја на енглески језик

 

Проф. др Биљана Божин c.p.

Директор ЦЕМФИК-а