Katalog usluga

Tehnička ispitivanja

Merenje neto mase proizvoda na tehničkoj vagi (2 decimale)

Merenje neto mase proizvoda na analitičkoj vagi (4 decimale)

Merenje neto mase proizvoda na analitičkoj vagi (5 decimala)

Variranje mase proizvoda

Opšta ispitivanja

Određivanje pH vrednosti

Određivanje ukupnog pepela

Određivanje pepela nerastvorljivog u HCl

Određivanje sulfatnog pepela

Određivanje sadržaja vlage

Određivanje gubitka mase sušenjem (čajevi, začini, balzami, smole, gume)

Određivanje sadržaja vlage u aromatičnim biljkama

Određivanje sadržaja etarskog ulja u biljnoj sirovini

Određivanje indeksa refrakcije etarskog ulja

Određivanje sadržaja masnog ulja u biljnoj sirovini

Određivanje indeksa refrakcije masti i masnog ulja

Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija u uljima i mastima biljnog i životinjskog porekla

Određivanje broja bubrenja

Određivanje gorke vrednosti

Određivanje količine suvog ekstrakta

Određivanje sadržaja suvog ostatka u ekstraktu ili tinkturi

Rastvorljivost etarskih ulja, masnih ulja, masti i balzama u etanolu

Specifična ispitivanja biljnih sirovina i proizvoda

Ispitivanje senzornih (organoleptičkih) karakteristika etarskih ulja

Identifikacija biljne sirovine

Identifikacija biljne sirovine u prašku

Određivanje stominog indeksa

Određivanje stranih primesa u biljnoj sirovini

Određivanje stepena usitnjenosti biljne sirovine

Analiza i potvrda autentičnosti monokomponentnog čaja

Analiza i potvrda autentičnosti višekomponentnog čaja (do 5 komponenti)

Određivanje masenog udela pojedinačnih komponenti višekomponentnog čaja (do 5 komponenti)

Određivanje uniformnosti mase mono- i višekomponentnog čaja

Autentifikacija pčelinjeg voska

Priprema biljnih uzoraka

Ekstrakcija (Soxlet)

Ekstrakcija (maceracija)

Ultrazvučna ekstrakcija

Mikrotalasna ekstrakcija

Frakcionisanje ekstrakata (tečno-tečna ekstrakcija)

Izolacija i kvantifikacija etarskog ulja (po Clevenger-u)

Izolacija etarskog ulja (ultrazvučnom ekstrakcijom bez rastvarača)

Izolacija i kvantifikacija etarskog ulja (Soxlet ekstrakcijom)

Izolacija i kvantifikacija masnog ulja (Soxlet ekstrakcijom)

Uparavanje pod sniženim pritiskom

Specifična hemijska ispitivanja

Spektrofotometrijske tehnike

Određivanje sadržaja aktivnih sastojaka u biljnoj sirovini i biljnom proizvodu –ukupni fenoli

Određivanje sadržaja aktivnih sastojaka u biljnoj sirovini i biljnom proizvodu – ukupni flavonoidi

Određivanje sadržaja aktivnih sastojaka u biljnoj sirovini i biljnom proizvodu – antocijani

Određivanje sadržaja aktivnih sastojaka u biljnoj sirovini i biljnom proizvodu – ukupni procijanidini

Određivanje sadržaja aktivnih sastojaka u biljnoj sirovini i biljnom proizvodu – antrahinonski derivati

Određivanje sadržaja aktivnih sastojaka u biljnoj sirovini i biljnom proizvodu – ukupni tanini

Određivanje sadržaja aktivnih sastojaka u biljnoj sirovini i biljnom proizvodu –vitamin C

Gasno-hromatografske tehnike

Određivanje hemijskog sastava etarskog ulja GC-MS metodom

Razvoj kvantitativne GC-MS metode

Kvantitativna GC-MS analiza po jedinjenju

Headspace GC-MS-FID analiza isparljivih jedinjenja (kvalitativna analiza)

HPLC-UV/VIS tehnike

Razvoj kvalitativne HPLC-UV/VIS metode

Razvoj kvantitativne HPLC-UV/VIS metode

Kvantitativna HPLC-UV/VIS analiza po jedinjenju

Kvantitativna HPLC analiza fitoestrogena (izoflavonoida) – daidzein, daidzin, genistein, genistin, biohanin A, formononetin

Kvantitativna HPLC analiza flavonoida

Kvantitativna HPLC analiza fenolnih kiselina (cimetna, ferulna, galna, kafena, r-kumarinska, r-hidroksibenzojeva, sinapinska, siringinska, vanilinska)

Određivanje sadržaja kapsaicina HPLC metodom

Određivanje sadržaja kofeina HPLC metodom

Određivanje sadržaja teobromina HPLC metodom

Određivanje sadržaja teofilina HPLC metodom

Određivanje leka u farmaceutskom pripravku HPLC metodom

TLC tehnike kvalitativne analize

Kvalitativno određivanje kortikosteroida (hidrokortizon acetat, deksametazon, betametazon, betametazon-17-valerat, triamcinolon acetonid)

Kvalitativno određivanje antibiotika (amikacin, gentamicin, kanamicin, neomicin, tobramicin)

Različite analitičke tehnike

Određivanje sadržaja etarskog ekstrakta začinske paprike

Dokaz na skrob

Određivanje peroksidnog broja

Određivanje jodnog broja

Sposobnost neutralizacije slobodnih radikala (OH test)

Sposobnost neutralizacije slobodnih radikala (NO test)

Inhibicija lipidne peroksidacije (Fe2+/askorbat indukcija)

Inhibicija lipidne peroksidacije (Fe2+/H2O2 indukcija)

Markeri oksidativnog stresa

Određivanje ukupnih proteina

Inhibicija lipidne peroksidacije (TBARS metoda)

Određivanje ukupnog antioksidantnog kapaciteta (TAS)

Određivanje ukupnog glutationa

Određivanje odnosa redukovanog i oksidovanog glutationa

Određivanje aktivnosti glutation reduktaze

Određivanje aktivnosti glutation peroksidaze

Određivanje aktivnosti glutation-S transferaze

Određivanje aktivnosti superoksid dismutaze

Određivanje aktivnosti ksantin oksidaze

Određivanje aktivnosti katalaze

Imunohistohemijske analize

Fiksacija, kalupljenje i sečenje biološkog materijala humanog i animalnog porekla

Formalinska fiksacija materijala veličine do 5 mm

Formalinska fiksacija materijala veličine preko 5 mm

Dehidratacija i kalupljenje materijala veličine do 5 mm

Dehidratacija i kalupljenje materijala veličine preko 5 mm

Sečenje materijala veličine do 5 mm na mikrotomu

Sečenje materijala veličine preko 5 mm na mikrotomu

Standardno i histohemijsko bojenje

Bojenje hematoksilin i eozin metodom

Bojenje razmaza po May-Grunwald-Giemsa metodi

Bojenje razmaza po Papanicolaou metodi

Specijalno histohemijsko bojenje

Imunohistohemijsko bojenje i TMA (Tissue MicroArray) tehnika

Imunohistohemijsko bojenje materijala veličine do 5 mm

Imunohistohemijsko bojenje materijala veličine preko 5 mm

Izrada i sečenje TMA bloka 2 i 4 mm prečnika tkiva – iz do 24 parafinskih kalupa

Izrada i sečenje TMA bloka 2 mm prečnika tkiva – iz 25-50 parafinskih kalupa

Imunohistohemijsko bojenje TMA pločice sa do 24 preseka tkiva 2 mm prečnika

Imunohistohemijsko bojenje TMA pločice sa 25-50 preseka tkiva 2 mm prečnika

Imunohistohemijsko bojenje TMA pločice sa do 24 preseka tkiva 4 mm prečnika

Elektronska mikroskopija – kalupljenje i izrada polutankih – “SEMI-THIN” preseka

Fiksacija materijala u glutaraldehidu

Postfiksacija materijala u osmijum tetraoksidu

Dehidratcija i kalupljenje materijala u Epon smolu

Sečenje na ultramikrotomu i bojenje polutankog preseka

Analiza i interpretacija histološkog materijala

Histološka analiza, fotografisanje i interpretacija

Kategorizacije, mišljenja i konsultantske usluge

Ekspertsko stručno mišljenje za proizvod

Ekspertska stručna preporuka za proizvod

Određivanje energetske vrednosti proizvoda

Provera deklaracije, nutritivne i energetske vrednosti proizvoda prema važećim pravilnicima RS

Provera deklaracije, nutritivne i energetske vrednosti proizvoda prema važećim pravilnicima EU

Izrada dnevne ishrane za zdravstvene i predškolske ustanove, studentske restorane, domove za stara lica…

Izrada mišljenja o energetskoj i hranljivoj vrednosti mesečnog obroka u zdravstvenim i predškolskim ustanovama, studentskim restoranima, domovima za stara lica…

Izrada mišljenja o energetskoj i hranljivoj vrednosti godišnjeg obroka u zdravstvenim i predškolskim ustanovama, studentskim restoranima, domovima za stara lica

Davanje kliničko-farmakoloških informacija o dejstvima, interakcijama i neželjenim dejstvima lekova

Davanje informacija kod sumnji na trovanja

Ekspertsko farmakološko mišljenje o leku

Ekspertsko toksikološko mišljenje o preparatu

Konsultacije vezane za dijetetske proizvode, kozmetičke proizvode ili lekovito bilje

Obuka za rad na aparatu

UV-VIS spektrofotometar

Gasni hromatograf sa masenim i/ili plamenojonizujućim detektorom, „hedspejs“ autosempler (GC-MS-FID/HSS)

Visokoefikasni tečni hromatograf (HPLC-UV/VIS DAD)

Stereomikroskop, mikroskop, fluorescentni mikrosop sa Image analysing sistemom

Izrada trajnih i/ili nativnih mikroskopskih preparata

Statistička obrada podataka u biomedicinskim istraživanjima

Formiranje baze i unos podataka – rezultata biomedicinskih istraživanja

Statistička obrada podataka u biomedicinskim istraživanjima

Numerički, grafički i tabelarni prikaz rezultata u biomedicinskim istraživanjima

Formalna interpretacija podataka u biomedicinskim istraživanjima

Izrada izveštaja

Prevod izveštaja na engleski jezik

 

Prof. dr Biljana Božin s.r.

Direktor CEMFIK-a