Организациона структура

Сектор за контролу квалитета и аналитику     

У оквиру овог сектора функционишу два одсека:

Одсек за контролу квалитета лековитих биљака и биљних производа бави се:

 • општим и специфичним фармакопејским испитивањима биљних сировина и лековитих препарата на њиховој бази (почев од идентификације биљне сировине и аутентификације чајева и чајних мешавина, преко испитивања њихове исправности, до одређивања садржаја активних супстанци у њима и дозираним фармацеутским облицима на њиховој бази);
 • испитивањем и одређивањем садржаја контаминената (органохлорни и органофосфорни пестициди, пиретрини, триазини, полихлоровани бифенили и полициклични ароматични угљоводоници) у лековитим биљкама, дијететским суплементима и другим производима на њиховој бази, као и у одређеним категоријама воћа, поврћа и јестивих печурака и
 • хемијском карактеризацијом и потврдом биолошких ефеката активних супстанци и њихове здравствене безбедности које омогућавају припрему документације неопходне за регистрацију биљних лекова, дијететских суплемената и козметичких производа.

Одсек за хемијско-технолошка испитивања дозираних фармацеутских облика и хемикалија бави се:

 • хемијско-технолошким испитивањима лекова, дијететских суплемената и козметичких производа у циљу одређивања брзине ослобађања активних супстанци;
 • испитивањем растворљивости лекова, дијететских суплемената и козметичких производа;
 • одређивањем униформности масе препарата за појединачну примену
 • и контролом и аутентификацијом састава хемикалија у односу на спецификацију произвођача.

Сектор за научноистраживачки развој      

 • реализује пројектне задатке одобрених пројеката на националном и међународном нивоу;
 • аплицира и учествује у извршењу одобрених научноистраживачких пројеката Факултета;
 • развија и имплементира најсавременије методе у вези са медицинско-фармацеутским истраживањима;
 • пружа услуге обуке рада на специјализованој аналитичкој опреми Центра;
 • пружа услуге заинтересованим правним и физичким лицима са циљем израде различитих експерименталних анализа, услуге хемијске карактеризације и потврде биолошких ефеката активних супстанци и њихове здравствене безбедности ради објавиљивања научних публикација високог научног нивоа;
 • пружа услуге статистичке обраде података и тумачења резултата у биомедицинским и фармацеутским истраживањима;
 • подиже квалитет практичне наставе на свим нивоима и свим студијским програмима Факултета и
 • развија и обучава младе истраживаче и студенате последипломских академских студија Факултета ангажованих на појединим пројектима, као и специјализанте појединих здравствених специјализација и ужих специјализација Факултета.

Сектор за категоризацију, мишљења и консултантске услуге     

Пружа услуге заинтересованим трећим лицима у следећим областима:

 • експертска и стручна мишљења у вези са лековима, дијететским суплементима и козметичким производима;
 • препоруке за категоризацију дијететских суплемената;
 • одређивање енергетске вредности призвода и провера декларације производа према важећим правилницима у Републици Србији и ЕУ;
 • израда дневне и месечне исхране за: здравствене установе, предшколске установе, студентске ресторане, домове за стара лица;
 • давање мишљења о енергетској и хранљивој вредности дневних и месечних оброка у здравственим установама, студентским ресторанима, домовима за стара лица;
 • консултантске услуге везане за лекове, дијететске суплементе и козметичке производе, као и за различите категорије препарата на бази лековитог биља;
 • пружање клиничко-фармаколошких информација о дејствима, интеракцијама и нежељеним дејствима лекова;
 • давање информација код сумњи на тровања;
 • израда експертско-фармаколошког и експертско-токсиколошког мишљења и
 • праћење потрошње лекова и медицинског материјала, односно нежељених дејстава лекова, медицинског/стоматолошког материјала, фитопрепарата и других супстанци.

Сектор за маркетинг     

 • промовише Факултет и Центар;
 • врши истраживање тржишта и јавног мњења;
 • обавља делатност комуникација и односа са јавношћу;
 • подршка je свим осталим, а нарочито Сектору за научноистраживачки развој, примарно у погледу писања апликација и имплементације већ одобрених међународних, али и пројеката националног нивоа;
 • промовише научне и стручне услуге Центра;
 • прати законске регулативе у оквиру делатности Центра;
 • обавља контролу, процену и оцену квалитета услуга које Центар пружа и
 • спроводи интерне контроле ради обезбеђивања поверења у квалитет резултата испитивања.

Сектор за техничку подршку и информатичке услуге     

 • организација и пружање техничке подршке и набавка како услуга, тако и добара неопходних за функционисање свих осталих сектора;
 • пријем узорака и издавање резултата и мишљења заинтересованим трећим лицима, као и заказивања везана за консултантске услуге Центра;
 • руковање узорцима након извршене анализе према захтеву поручиоца;
 • пружање информатичких услуга и
 • развој нових софтвера и одржавање постојећих.

Овај сектор осим наведених, остварује делатности и у оквиру делатности других сектора.