Политика квалитета

 

Највише руководство Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК) Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду је успоставило следећу Политику квалитета као документ којим утврђује мисију, визију и стратегију за њихово остварење:

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ЦЕМФИК је усагласио систем пословања са захтевима стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 са циљем да буде препознатљив по квалитету рада заснованом на професионалности, ефикасности и ефективности, у складу са захтевима важећих закона и прописа. Ове захтеве испуњавамо кроз услуге контроле квалитета, израде експертских и стручних мишљења и пружања услуга научноистраживачког рада и обуке за трећа лица уз високу професионлност, заштиту информација, независност и непристрасност. Очекивања купца задовољавамо кроз Интегрисани систем квалитета и заштите животне средине (QMS, EMS) тако да истовремено задовољимо и очекивања запослених, добављача, оснивача и друштва чији смо део.

Циљеве пословања испуњавамо тако што:

  • Пратимо, оцењујемо И ИСПУЊАВАМО ЗАХТЕВЕ И ОЧЕКИВАЊА КУПАЦА уз стално унапређење сарадње и поверења у квалитет услуга и резултате испитивања,
  • Личним примером при руковођењу указујемо на основне вредности које смо поставили као циљеве пословања,
  • Користимо знања и вештине запослених и унапређујемо их помоћу усавршавања и обучавања,
  • Подстичемо пуно остварење свих могућности запослених, оцењујући појединачне учинке,
  • Обављамо наше послове на дефинисан и систематичан начин, свесни да такав начин пословања утиче на заједничке циљеве,
  • Све активности обављамо у складу са захтевима одговарајућих правних норми и међународних стандарда квалитета (ISO 9001:2015) и заштите животне средине (ISO 14001:2015),
  • Стално унапређујемо систем заштите животне средине, квалитет наших услуга и начин на који оне настају, на основу одлука и акција заснованих на процени ризика и прилика, искуству и научним чињеницама,
  • Са добављачима и осталим заинтересованим странама гајимо обострано корисну и отворену сарадњу на дугорочној основи са циљем да заједнички рад створи још бољи производ,
  • Послујемо на начин који спречава загађење и минимализује опасност последица по животну средину,
  • Послујемо у складу са принципима друштвено одговорног пословања.

Наши запослени су упознати Са Политиком квалитета и Заштите животне средине, придржавају је се и послују у складу са прописаним смерницама.. Пословни партнери се могу упознати са нашом Политиком Интегрисаног система менаџмента преко web-странице http://cemphic.mf.uns.ac.rs.

Нови Сад, 24. август 2017. године

                                                                                                                                                                                                                                                                       Директор 

                                                                                                             Проф. др Биљана Божин с.р.