Usluge koje CEMFIK pruža

Nudimo širok spektar usluga iz oblasti kontrole kvaliteta proizvoda, biomedicinskih istraživanja, razvoja i analize farmaceutskih, prehrambenih i drugih proizvoda. Takođe, naše usluge podrazumevaju kliničko-farmakološke i toksikološke informacije, konsultacije i ekspertize u vezi sa razvojem lekova, dijetetskih, kozmetičkih i prehrambenih proizvoda.

In vitro ispitivanje biološkog potencijala

Ispitivanje biološkog/farmakološkog potencijala jedinjenja i različitih preparata, uključujući i one prirodnog porekla.

Hemijska karakterizacija

Kvalitativna i kvantitativna hemijska karakterizacija širokog spektra proizvoda.

Istraživanja na oglednim životinjama i ćelijskim kulturama

Ispitivanje efikasnosti i zdravstvene bezbednosti lekova i različitih preparata na ćelijskim kulturama i oglednim životinjama.

Statistička obrada podataka u biomedicinskim istraživanjima

Usluge statističke analize podataka prikupljenih u istraživanjima.

Obuka za rad na analitičkim instrumentima

Obuka za samostalan rad na instrumentima za primenu spektrofotometrijskih i hromatografskih tehnika.

Ekspertize i razvoj proizvoda

Konsultacije i pružanje stručnih mišljenja o postojećim prehrambenim i farmaceutskim proizvodima, kao i pomoć pri razvoju istih.

Želimo da znamo više o uslugama koje su Vam potrebne

Naš Tim stručnjaka posvećen je pronalaženju rešenja koja zadovoljavaju potrebe korisnika. Za informacije o specifičnim uslugama i cenama kontaktirajte nas.

Antioksidantni potencijal:

 • neutralizacija DPPH radikala, neutralizacija OH radikala, neutralizacija NO radikala
 • inhibicija procesa lipidne peroksidacije
 • FRAP test

 

Antihiperglikemijski potencijal:

 • inhibicija aktivnosti α-amilaze
 • inhibicija aktivnosti α-glukozidaze

 

Inhibicija aktivnosti MAO-A i MAO-B

Inhibicija aktivnosti MAO-A i MAO-B

Hemijska karakterizacija:

 • biljnih vrsta
 • proizvoda biljnog porekla: ekstrakti, etarsko ulje, farmaceutski proizvodi biljnog porekla
 • kozmetičkih proizvoda i dijetetskih suplemenata

 

Primena tehnika UV/VIS spektrofotometrije, TLC, HPLC-DAD, GC-MS/FID za određivanje sadržaja:

 • ukupnih fenola, flavonoida, tanina, antocijana
 • fenolnih kiselina (galna, kafena, hlorogenska, elagna, ferulna, p-kumarinska, rozmarinska kiselina) i flavonoida (kvercetin, rutin, kvercitrin)
 • fitoestrogena (izoflavonoida)
 • daidzein, daidzin, genistein, genistin, biohanin A, formononetin
 • kofein, teofilin, teobromin
 • kapsaicin
 • rozavin, salidrozid
 • rezveratrol
 • kumarin
 • kanabinoidi (THC, CBD, CBN) u industrijskoj konoplji
 • rezidualni rastvarači (metanol, aceton, 2-propanol, 1-propanol, 1-butanol)
 • vitamic C, koenzim Q10, ….

 

Razvoj i validacija analitičkih metoda za određivanje različitih analita tehnikama UV/VIS spektrofotometrije, HPLC-DAD, HSS/ALS-GC-MS/FID

Farmakopejska ispitivanja

Eksperimenti na oglednim životinjama (miš, pacov, morsko prase)

Istraživanja na kontinuiranim kulturama ćelija i utvrđivanje stepena citotoksičnosti i ćelijske vijabilnosti

Histološka analiza humanog i animalnog materijala uz dodatna histohemijska i imunohistohemijska bojenja

Izolacija RNK i utvrđivanje ekspresije specifičnih gena iz humanog i animalnog tkiva ili ćelijskih kultura qPCR metodom

Semikvantitativna analiza proteina Western blot metodom materijala dobijenog iz humanog i animalnog tkiva ili ćelijskih kultura

 

Biohemijska ispitivanja:

 • određivanje ukupnih proteina
 • stepen lipidne peroksidacije (TBARS metoda)
 • određivanje ukupnog antioksidantnog kapaciteta (TAS)
 • određivanje ukupnog glutationa (GSH)
 • određivanje odnosa redukovanog i oksidovanog glutationa
 • određivanje aktivnosti glutation reduktaze (GR)
 • određivanje aktivnosti glutation peroksidaze (GSH-Px)
 • određivanje aktivnosti glutation-S transferaze (GST)
 • određivanje aktivnosti superoksid dismutaze (SOD)
 • određivanje aktivnosti ksantin oksidaze (XOD)
 • određivanje aktivnosti katalaze (CAT)
 • određivanje aktivnosti kreatin kinaze (CK)

Formiranje baze podataka – rezultata biomedicinskih istraživanja

Statistička obrada podataka u biomedicinskim istraživanjima – univarijantna i multivarijanta statistička analiza

Numerički, grafički i tabelarni prikaz rezultata u biomedicinskim istraživanjima

Interpretacija podataka u biomedicinskim istraživanjima

UV-VIS spektrofotometar

Gasni hromatograf sa masenim i/ili plamenojonizujućim detektorom, „hedspejs“ autosempler (GC-MS-FID/HSS)

Visokoefikasni tečni hromatograf (HPLC-UV/VIS DAD)

Kliničko-farmakološke informacije o dejstvima, interakcijama i neželjenim dejstvima lekova

Informacije kod sumnji na trovanja

Ekspertsko farmakološko mišljenje o leku

Ekspertsko toksikološko mišljenje o preparatu

Ekspertsko stručno mišljenje za proizvod – hrana, dodaci ishrani, kozmetički proizvodi

Konsultacije vezane za dijetetske proizvode, kozmetičke proizvode, prehrambene proizvode lekovito bilje

Razvoj proizvoda i usluga