Udžbenik ,,Interakcije hrane, dijetetskih suplemenata i fitopreparata sa lekovima’’

Poštovane koleginice i kolege,

Svakodnevno, u stručnom radu, postavljamo pitanje: ,,Da li hrana, dijetetski suplementi, biljni lekovi i konvencionalni lekovi imaju međusobne interakcije?”. Odgovor na to pitanje je sasvim sigurno potvrdan. Interakcije hrane, dijetetskih suplemenata i fitopreparata sa lekovima mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi, a posledice istih mogu biti i klinički značajne.

Hrana, dijetetski suplementi, fitopreparati kao i najveći broj lekova uzimaju se per os što ukazuje na to da dele iste puteve u gastrointestinalnom traktu. To bi značilo da se bore za iste nosače, transportne proteine, enzime jetre, kao i da dele iste puteve eliminacije – putem bubrega. ,,Gužva na putu“, koja nastaje zbog ukrštanja pomenutih metaboličkih puteva je velika i često rizična, a način ishrane, uzrast, trudnoća, dojenje, postojanje određenih bolesti i stanja dodatno komplikuju situaciju na šta je potrebno dodatno obratiti pažnju.

Sa obzirom na to da je problem interakcija značajan u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika javila se potreba za pripremom užbenika koji će pomoći u razumevanju i otklanjanju problema koji su nastali kao posledica interakcija lekova sa fitopreparatima, hranom i dijetetskim suplementima.

U želji da otkriju same interakcije, njihove karakteristike kao i metodologiju preveniranja i tretiranja istih, grupa autora sa Katedre za farmaciju je odlučila da napiše udžbenik, praktičan vodič pod nazivom: ,,Interakcije hrane, dijetetskih suplemenata i fitopreparata sa lekovima”. Užbenik je namenjen studentima zdravstvenih studija i svim zdravstvenim radnicima koji stručno savetuju o upotrebi dijetetskih suplemenata, fitopreprata i lekova.

Udžbenik ,,Interakcije hrane, dijetetskih suplemenata i fitopreparata sa lekovima’’ je izdanje Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, i može se nabaviti u skriptarnici Medicinskog fakulteta na adresi Hajduk Veljkova 3 (telefon: 021/66-23-020, e-mail adresa: izdavacka@mf.uns.ac.rs).

Urednici,

Prof. dr Budimka Novaković

Doc. dr Nebojša Kladar